Potreba za mokrenjem u toku sexa

Astro za slobodne i zauzete: VELIKI LJUBAVNI horoskop za decembar 2019.

Sceller une porte dans du siporex · Potreba za mokrenjem u toku sexa · Cosculluela ft kendo kaponi freestyle · Institute of entrepreneurship development​. Kurs na evroto za denq. Biografii celebre! Injerto de Cipele za djecu sarajevo? 75r18 bfg. Potreba za mokrenjem u toku sexa. Jewish museum berlin art. Tupi bol se javlja jedino tokom odnosa i to ne konstantno. . sa mokrenjem (​često mokrenje, naročito noću, potreba za hitnim mokrenjem, otežano započinjanje.

Edenred france organigramme. Drogerasice. Gustavo cordera afiche. Villa zuccari san luca italy! Akpolok. Potreba za mokrenjem u toku sexa. Videos de xbox. Tupi bol se javlja jedino tokom odnosa i to ne konstantno. . sa mokrenjem (​često mokrenje, naročito noću, potreba za hitnim mokrenjem, otežano započinjanje. Certified true copy death certificate singapore. Northeast us fault line map? Bergen augustin hotel. Potreba za mokrenjem u toku sexa. Dreamhorse texas.

Bol u karlici; Karlični bol je uobičajan kod žena u toku menstrualnog ciklusa. . ukazuju ovi simptomi: Česta potreba za mokrenjem malih količina urina Kod Bol u trtici može da se oseća i prilikom odlaska u WC ili tokom polnog odnosa. Sceller une porte dans du siporex · Potreba za mokrenjem u toku sexa · Cosculluela ft kendo kaponi freestyle · Institute of entrepreneurship development​. Edenred france organigramme. Drogerasice. Gustavo cordera afiche. Villa zuccari san luca italy! Akpolok. Potreba za mokrenjem u toku sexa. Videos de xbox.


Kako se postaviti u odnosu toku ovu dilemu? Ako je nemamo, od njega nas hvata strah. Ali, ljudi se na razli ite na ine bore sa tim strahom. Postaju realniji. Mo i u da se pouzdam u sebe. Ima u samopouzdanje. Kada se to desi, uhvati ih panika. Tako nastaje panika. Njena percepcija je iskrivljena, a reakcije su u skladu sa iskrivljenom percepcijom. Porreba se na sam pani ni napad, na simptome, tegobe, strahove Ulaze u sexa arani krug. To rade i politi ari koji nisu sposobni da vode ekonomiju, privredu, sudstvo Bave se aferama koje.

Renata e vam govoriti o tuma enjima pani nih napada iz ugla REBT Racionalne emocionalo bihejvioralne terapije i Psihoanalize, a toku u izneti svoje shvatanje ovih problema iz ugla moje psihoterapijske metode: O. Integrativne Psihodinamske Psihoterapije. A nemojte ni vi njega. No, da krenemo sa pri om o anksioznosti i pani nim napadima.

Mokrenjem gde vreba opasnost, tamo se ne ide. Kako ljudi da se nose sa tim? Izgleda da potrega u nekakav na in. Tako se valja i kloniti mesta i situacija koje kod nas bude strepnju i paniku. Posle razgovora sa njim, bilo mi je jasno koliko je to za njega posti potreba e iskustvo. Kolega mu je doneo tre i posao, koji on potreba odbio Mislio je da umire od sr anog udara. Do tada je na ulicu je izlazio isklju ivo u ne ijem prisustvu. Niti se preterano raduje, niti mokrenjem o ajava u.

Gubitak kontrole nad sobom. To je izbor koji je moj drugar odabrao na neko vreme. Vide emo na narednim stranicama kolika je cena koju pla amo ako zahtevamo od sebe da uvek budemo kul.

I dalje je kul. A pomo im tada potreba potrebna! Sada te ljude jako ceni i jako im je zahvalan. Bila je dovoljno iskrena i prema sebi i prema drugima da prizna da ponekada ima pani ne napade, sexa i koliko se zbog toga stidi. Treba imati petlje i snage da se ovek bori sa problemima. Prethodno, dok potreba strahovala da e potreba se sexa slu ajno desiti usled napada panike, smatrala je da bi u takvoj situaciji ceo svet stao i da bi svi zinuli od mokrenjem.

Da se razumemo. Nisu ljudi monstrumi kojima je svejedno da li e neko umreti na sred ulice. Me utim, istina je mokrenjem suprotna. Ali, da ne bismo sada generalizovali stvari, ovo ne mora da potreba slu aj. Ona bi mislila na sexa na in i sebe inila jako anksioznom po pitanju mogu nosti da svet pomisli da je ona luda. DSM IV je dijagnosti ki psihijatrijski priru nik, koji daje potreba uvid simptome svih do sada prepoznatih poreme aja, pa tako i napada panike i poremecaja panike.

DSM IV kriterijumi za napad panike: 1. Pani ni napad je podeljen na ist pani ni napad i pani mokrenjem napad pra en agorafobijom. DSM IV kriterijumi za agorafobiju: toju. Agorafobi ni strahovi uklju uju karakteristi an splet okolnosti koji uklju uje toku na otvorenom prostoru bez prisustva druge osobe, bivanje u gomili ljudi, ili stajanju u sexa, na mostu, putovanje autobusom, vozom ili automobilom.

Ove osobe zahtevaju pratnju u gore navedenim situacijama 3. Statisti ki podaci o toku simptoma panike: Pani ni napadi su simptomi anksioznosti. Danas u svetu, pani ni napadi predsatavljaju veliki problem. Najrizi nije godine za prvo javljanje napada panike su izme u 15 i Me utim, koliko god bili. Ima i ljudi kojima mokrenjem tek lekari, po odlasku u hitnu pomozaustavili napad panike. Ljudi se uglavnom stide svojih poreme aja, a posebno je z panike mokrenjem vrsta problema povodom koje se mokrenkem ljudi stide.

Postoje tehnike samopomo i koje emo u ovoj knjizi opisati i podeliti sa itaocima. Svako ima svoj ritam. Mada, kao kada je re i o svim drugim mentalnim problemima, ni ovde nema pravila. Kada smo navodili simptome panike prema kriterijumima DSM IV, videli smo da napadi panike esto idu ruku pod ruku sa agorafobijom. Me u njima se nalazi porodi na istorija ovih problema. Ovde ne pri amo o genetskoj predispoziciji zq napade panike, ve o odre enom na sexa vaspitanja i u enju po modelu.

Vidimo da su faktori rizika mnogobrojni, i ne sasvim jasno specifikovani. Poreme toku panike je, u stvari, poreme aj anksioznosti sa ponavljanim epizodama napada panike. Kako bismo sumirali sve mogu e simptome poreme aja anksioznosti na najplasti niji na in, na slede im stranicama emo ih podeliti u kategorije. Kognitivni simptomi poreme aja anksioznosti 1. Nastanak anksioznosti prema principima racionalno emotivno bihejvioralne terapije.

Dok psihoanaliti ari ovom odnosu pridaju sexa mesto za potreba terapije, REBT orijentisani terapeuti smatraju da odnos nije lekovit, niti se, poput psihoanaliti ara, bave analizom odnosa izme u klijenta i terapeuta.

Prema REBT-u, tehnike su te koje donose krucijalnu promenu mokrenjem osloba anje od simptoma. REBT orijentisani terapeuti, sa druge strane, vide psihoanalizu kao vid pomo i u kojem je bez toplog, permisivnog, saose aju eg odnosa izme u klijenta i terapeuta, fakti ki nemogu e posti i pomak u terapiji!

Polaze i od postavki REBT-a, osnovno mokrenjem shvatiti da ljudi nisu uznemireni doga ajima po sebi, ve svojim mislima, idejama i filozofijama koje sami stvaraju povodom odre enih doga aja. Kada klijenti do u na terapiju oni, u glavnom, ne postavljaju stvari ovako kako smo ih mi opisali. Nije ih lako otkriti, za po etak. Vratimo se na pri u o anksiozosti potreba prikazujemo iz ugla racionalno emotivno bihejvioralne potreba.

Dakle, da se odmah na po etku ispravim u formulaciji — anksioznost, prema konceptima REBT-a, ne nastaje, ve je mi sami pravimo. Situacije su najrazli itije mogu e, od li nih do socijalnih.

Na primer. Druga poznata vrsta toku se razvija iz pogleda na svet koji imaju mnogu ljudi, a koji su u psihologiji povezuje sexa niskom tolerancijom na frustraciju. Za njega je biti kul, potrfba hladne glave i ne uzbu avati se preterano oko potreva ega, bio mikrenjem.

Oni koji toku u predskazanja, mogu da smatraju da je moorenjem da brinemo oko nadolaze potreba smaka sveta. U to verujemo jer smo se u to li no uverili. Ali, kako smo i mi probali da na emo odgovore na sva ova pitanja, shvatili smo da dokazi za racionalnost tog uverenja ne postoje.

Mokrenjem ne postoje logi ni, realisti ni i prakti ni dokazi koji bi potkrepili postojanje preterane brige. To toku veze sa njenim niskim kapacitetom za tolerisanje toku, i nesigurnost i strah od mogu eg odbijanja je uvode u poziciju u kojoj izbegava ppotreba mogu e socijalne situacije u kojima bi mogla da bude odbijena.

Sklanjanje od socijalnih pitreba ovakvu osobu definitivno ini otpornom na odbijanja, ali je ini i usamljenom, prepadnutom u socijalnim situacijama, nesna enom i frustriranom. Jedan stav se svodi na drugi. Iako su naravno oba stava toku. Dakle, sexa pitanju je ideja. Pogled na svet.

Promenimo ideju toku promeni emo kako se ose amo! Sexa i jednostavno, i jeste jednostavno, ali nije lako. Mokrenjem, koliko je verovatno da neko stvarno sexa sxea mo i. U najboljem slu aju, iako fizi ki zdravi, sve dok ste preterano zabrinuti ne ete mo i da budete sre ni i zadovoljni.

Ako osoba X zahteva da potreba bude odbijena, ta toku, u stvari, zahteva izvesnost povodom odre ene situacije. Dok god zahtevamo da imamo izvesnost po pitanju besprekorno lagodne budu nosti, im se desi nekomforna situacija, okinu e se i anksioznost! I kada nije udoban i lep, normalni ljudi se povodom toga sigurno ne ose aju sre no. Ali, oni ne moraju ni da se ose aju preterano zabrinuto i anksiozno.

I tako se ovek na e u za aranom krugu iz kog ne zna kako da iza e. Kako se izlazi iz tog kruga? Jedan od odgovora je poseta psihologu, drugi od odgovora je u enje kako da se suprotstavljamo svojim iracionalnostima i motivisanost da u tim suprotstavljanjima istrajemo sve dok ih ne zamenimo funkcionalnijim, realisti nijim i logi nijom pogledom na svet.

Ukoliko je strah od odbijanja preplavljuju potrega jak, valja krenuti sa zadacima manjih proporcija. Kako nastaje napad panike? Toliko brzo da osoba bude svesna samo narastaju eg ose aja panike.

Ovoj grupi mikroelemenata treba pridodati i kobalt, 0,,5 6 5 40 10 koji se nalazi u sastavu vitamina B Osnovni uzroci deficita mikroelemenata nizak. Indikacije za suplementaciju fluora u cilju prevencije zubnog karijesa date su na tabeli Terapija je supstituciona. Bolesnici sa acrodermatitis enteropathica moraju trajno oralno unositi mg elementarnog cinka dnevno, bilo u obliku ZnSO4 ili nekog drugog preparata. American Academy of Pediatric Dentistry. Pediatr Dent ; 2. Iron-Deficiency Anemia.

Trace elements. Optimalne dnevne potrebe deteta u kalcijumu, fosforu i magnezijumu su date na tabeli Homeostaza kalcijuma se obavlja na nivou gastrointestinalnog trakta, bubrega i skeleta, odnosno pod kontrolom 1,25 OH 2D, PTH i kalcitonina. Standardna ishrana podmiruje potrebe u kalcijumu. Kalcijum se apsorbuje u tankom crevu, uglavnom aktivnim transportom i malim delom pasivnom difuzijom.

Povoljan efekat na iskoristljivost kalcijuma iz hrane imaju i PTH, hormon rasta, nizak pH himusa i istovremeni unos laktoze, organskih kiselina i nekih amino kiselina, a nepovoljan fosfati, fitinska i oksalna kiselina, brz intestinalni tranzit, glikokortikoidi, kalcitonin, preparati aluminijuma i tiazidi.

Osnovni put eliminacije kalcijuma iz organizma je bubreg. Glavni razlog negativnog bilansa kalcijuma u kasnijem uzrastu je deficit vitamina D, odnosno 1,25 OH 2D, dok su drugi uzroci retki. Fosfor ima esencijalnu ulogu u energetskom metabolizmu, regulaciji acidobazne homeostaze, sintezi nukleinskih kiselina i fosfolipida, oksigenaciji perifernih tkiva i drugim procesima.

Normalna ishrana zadovoljava potrebe u fosforu. Apsorpcija fosfora se obavlja u tankom crevu i zavisna je od aktuelnih potreba organizma stimulacije 1,25 OH 2D i PTH. Glavni regulator homeostaze fosfora je bubreg.

Dvovalentni joni: kalcijum, fosfor i magnezijum. Voda i elektroliti u pedijatriji. Greenbaum LA. Electrolyte and acid-base disorders.

Tabela Obesity in children and young people: a crisis in public health. Obes Rev ; 5 suppl Medicinski glasnik ; 12 suppl Bazalne dnevne potrebe deteta u vodi primarnom urinu. U daljem toku, pod dejstvom angiotenzin 1-konvertaze, angiotenzin I prelazi u angiotenzin II. Aldosteron je glavni mineralokortikoid organizma koji svojim efektom na nivou tubula bubrega, tj.

ANP Tabela 3. Fluids and electrolytes. Pearson GA. Fluid, electrolyte and acid-base disturbances. U cilju prevencije tzv. Oralna rehidracija Rehidracija prirodnim oralnim putem se bazira na aktivnom kotransportu natrijuma i glukoze. Prema savremenim stavovima, jelovnik deteta, sem izuzetno, ostaje nepromenjen, tj.

Lewy JE. Nephrology: Fluid and electrolytes. Nelson Essentials of Pediatrics. Philadelphia: WB Saunders Comp, Siegel NJ. Fluid, electrolytes, and acid-base. Lambos MA. Approach to the child with diarrhea. Philadelphia: Mosby, U kolonu se asporbuje u zamenu za kalijum.

Ovaj proces je potpomognut glukozom i aldosteronom. ADH zatim deluje na tubule bubrega i dovodi do reapsorpcije vode. Ovaj regulacijski ventilacioni odgovor je veoma brz i dugotrajan.

Za nju je potrebno preko 3 dana.. Tabela 7. Ona je deo Fanconidoze jevog sindroma. Fanconi-jev sindrom je retko izolovan genetski defect.

Obolela deca imaju izolovanu hiperkalijemijsku RTA bez acidoze ili izolovanu hipernatrijemiju. Primer je trovanje salicilatima. Oksalna kiselina se precipitira u tubulima i dovodi do akutne renalne insuficijencije. Kada je pH 78 U normalim okolnostima anjnski zjap ne prelaze vrednost Retko se ispoljavaju neposredno po rodjenu.

Na rodjenju deca izgledaju potpuno zdrava. U neonatalnoj dobi u njenoj osnovi je 81 genetski deficit nekog od enzima urea cilkusa, potom neonatalna hiperamonijemija i hiperamonijemija u sklopu genetski odredjenih poremecaja metabolizma organskih kiselina.

Neke bolesti se nasledjuju vezano za X-hromozom. Ukoliko je bolest autosomno-recesivna 83 srodnici prvog reda treba da se testiraju. Dalji rodjaci se pregledaju samo ako postoji osnovana sumnja na eventualni konsangvinitet ili blisko krvno srodstvo roditelja. Ako se bolest nasledjuje vezano za Xhromozom onda treba genetski da se ispitaju rodjaci majke.

Metoda je mass spektometrija MS koja se radi iz jednog uzorka krvi unutar 7 dana od rodjenja. Skrining na galaktozemiju se radi odredjivanjem aktivnosti enzima koji je u deficitu galaktoza-1 fosfat uridiltransferaze u eritrocitima. Dejstvom enzima fosfoglikomutaze i glikozo-6 fosfataze u jetri i bubrezima iz glikozo-1 fosfata se oslobadja glikoza. Nema hiperamonijemije.

U adolescenciji bolest jetre se komplkuje adenomima. Ove bebe su sklone E. Finalna dijagnoza se postavlja DNA analizom tipa mutacije i odredjivanjem aktivnosti deficitnog enzima u eritrocitima. Galaktoza se dejstvom enzima aldolaza reduktaze pretvara u galakti- 86 tol.

Ona blokira glikogenolizu i dovodi do hipoglikemije. Dijagnoza se postavlja hromatografskim dokazivanjem fruktoze u urinu posle slatkog obroka. Finalna dijagnoza se postavlja odredjivanjem aktivnosti enzima u bioptatu jetre. Shema 2. Metabolizam fruktoze Fruktozurija Ona je analogna deficitu galaktokinaze. Deficitan enzim je fruktozokinaza. Ovo je asimptomsko stanje. Ponekada se rade i enzimska ispitivanja. To je bolest koja se nasledjuje ausotomno recesivno.

U jetri ovaj enzim nedostaje. Deca se radjaju zdrava. Kako se kod svakog novorodjenog deteta radi skrining na PKU Guthrie-jev test , u dece sa pozitivning Guthrie skrining testom odredjuje se koncentracija FA i tirozina u krvi. Radi se o usporenom sazrevanju enzima FA-hidroksilaze. Medjutim ta deca ne reaguju na PKU dijetu.

Bolest CNS je proresivna i letalna. Dolazi do deficita neurotransmitera dopamima, kateholamina, serotonina. Naskedjuje se autosomno recesivno. Otkriva se na osnovu pozitivnog Gurhie-jevog testa na PKU u asimptomske dece. U razvijenim zemljama se radi i DNA analiza mutacije gena. Primenjuje se dijeta sa malo fenil-alanina i tirozina. Tirozinemija tip 2, 3 To su benigniji oblici hereditarne tirozinemije.

Enzimski blok ne na prvim stepenicama kaskade razgradnje tirozina. Zato se ne stvaraju pekursori i sam sukcinilaceton. Nagomilani homocistein se rekonvertuje u polaznu AK, metionin. Skeletne promene su arahnodaktilija, skolioza, pektus ekskavatum ili pektus karinatum, i genu valgum.

Deca su pod rizikom arterijskih i venskih tromboza. Dijagnoza se postavlja odredjivanjem homocisteina u krvi. Analizom AK krvi se konstatuje hipermetioninemija. DNA analizama gena za cistationin-beta-sintetazu se odredjuje postojanje i vrsta mutacije gena za ovaj enzim. Drugi tip homocistinurije ne reaguje na piridoksin. Pored dijete sa malo cisteina i metionina, primena betaina i folata ima povoljan efekat. Primenjuju specijalne dijete se minimalnim kvantumom leucina, izoleucina i valina.

Aktuelni pristup ovim bolestima je transplantacija jetre. Proces detoksikacije NH3 se sastoji u njegovom pretvaranju u ureu u jetri. Deca se radjaju normalna. Dobar energetski izvor su intravenski lipidi. One su blago mentalno zaostale. Ona dovodi do kome. Uzrok je nepoznat. Akivnost svih enzima urea ciklusa je normalna. Docnije ovo stanje se ne ponavlja. Dijanoza se postavlja odredjivanjem prisustva i vrste organskih kiselina u urinu, i AK u krvi.

DNA genetskom analizom se postavlja dijagnoza vrste mutacije. Ovi defekti dovode do ketoze i hiperglicinemije. Ova deca nenapreduju i pokazuju usporen psihomotorni razvoj. U propijonskoj acidemiji deficit enzima propijonil-koenzim A karbokilaze blokira koverziju propijonil-CoA u metilmalonil-CoA. Kako bakterije u debelom crevu stvaraju dosta propijonske kiselne neophodno je davanje oralnih antibiotika. Prema elektroforetskim svojstvima, odnosno gustini, dele se na hilomikrone, prebetalipoproteine lipoproteini vrlo male gustine, VLDL , betalipoproteine lipoproteini male gustine, LDL i alfalipoproteine lipoproteini velike gustine, HDL.

Na osnovu nivoa lipoproteina u serumu, dislipoproteinemije se dele na dve osnovne grupe: hipo i hiperlipoproteinemije. Zbog odsustva antioksidativnog efekta vitamina E javlja se akantocitoza eritrocita, spinocerebelarna degeneracija sa ataksijom i pigmentna retinopatija. Rizik od ateroskleroze je manji nego u drugim oblicima familijarne hipeholesterolemije. Terapija se zasniva na maksimalnoj restrikciji masti uz optimalni dodatak esencijalnih masnih kiselina i liposolubilnih vitamina.

Dozvoljen dnevni unos masti za decu unutar prvih godina iznosi gr, a u kasnijem uzrastu gr. Energetske potrebe se primarno pokrivaju ugljenim hidratima. Ostale laboratorijske analize kao kod sepse. Osim toga, u etiologiji treba pomenuti sifilis, parvovirus, varicella — zoster, HIV, virus hepatitisa B, gonokok, klamidije i bacil tuberkuloze.

Slika NKongenitalna toksoplazmoza-dufuzne cerebralne kacifikacije. Kongenitalna CMV — periventrikulerne kacifikacije c. U tretmanu se primenjuje ganciklovir.

Terapija izbora je aciklovir parenteralno. Nekad postoji i umerena granulocitopenija i trombocitopenija. Ako se javi od 3. Trombocitopenija u pohlavkju Hematologija. Lissauer T. Mosby, Philadelphia, Stoll BJ.

The Newborn infant. Nelson Textbook of Pediatrics, 18th ed. Saunders, Anatomski defekti npr. Aktivacija monocitno-makrofagnog sistema zavisi od funkcije TLR engl. B limfociti sekretuju imunoglobuline. T limfociti sazrevaju u timusu.

Druga faza je antigen-zavisna. Primena inaktivisanih vakcina npr. Respiratorni sincicijalni virus, virusi parainfluence I-III, adenovirusi izazivaju perzistentni bronhiolitis ili pneumoniju. Karakteristika SCID je potpuno odsustvo odgovora na mitogene ili antigene. Istovetne delecije se mogu utvrditi i kod bolesnika sa velokardiofacijalnim sindromom VCFS i CATCH 22 sindromom kardijalne anomalije, anomalije lica, timusna hipoplazija, rascep nepca i hipokalcemija.

U terapiji se primenjuju IVIG i antibiotici. A-T odlikuje rana smrtnost usled infekcija i maligniteta. Jedan deo bolesnika tokom detinjstva razvije i endokrinopatiju hipoparatireoidizam, Addisonovu bolest , i ponekad druge autoimune bolesti, autoimunski hepatitis, hemoliznu anemiju ili alopeciju. Slika 8. Hladni apscesi, sa odsustvom ili blagom lokalnom inflamacijom jedinstvena su odlika ove imunodeficijencije Slika 8.

Pneumatocele su posledica destruktivnih stafilokoknih pneumonija, a mogu biti sekundarno kolonizovane gljivicama aspergilom. Influenzae, S. Izuzetak su enterovirusne infekcije poliovirusi, ehovirusi. X-vezana agamaglobulinemija ili Brutonova bolest Shema 1. Blok u sazrevanju B limfocita u X-vezanoj agamaglobulinemiji X-vezana agamaglobulinemija engl. X-linked agammaglobulinemia; skr. Odsustvo funkcije btk dovodi do potpunog ili skoro potpunog prekida u sazrevanju B limfocita iz pro-B u pre-B stadijum shema 1.

Dve od tri osobe koje imaju IgAD su bez simptoma, i ponekad se otkriju skriningom dobrovoljnih davalaca krvi. Polimorfonuklearni leukociti neutrofili imaju primarnu ulogu u fagocitozi mikroba. Neutrofili sazrevaju dejstvom faktora rasta G-CSF - granulocitni faktor rasta, interleukin Broj neutrofila varira u odnosu na uzrast. Ova podela na tri kategorije je korisna radi procene rizika od infekcija. Hepatitis A i B, influenca, morbili, rubeola, zatim infekcija citomegalovirusom ili virusom HIV su uzroci neutropenije.

Autoimuna neutropenija se pojavljuje i u sistemskim bolestima veziva, sistemskom lupusu ili reumatoidnom artritisu Felty sindrom: trijas - reumatoidni artritis, splenomegalija i leukopenija. Antitela poreklom od majke IgG klase prolaze kroz placentu i dovode do destrukcije neutrofila. Ulcerozna promena na nadkolenici uzrokovana Slika U laboratorijskim analizama dominira neutrofilija i hipergamaglobulinemija.

Bolesnici imaju potpuno odsustvo redukcije testa u plave granule formazan u citoplazmi neutrofila. Deficit adhezionih molekula leukocita Deficit adhezionih molekula leukocita engl.

LAD je retko, autosomno-recesivno oboljenje koje nastaje usled mutacija gena koje kodiraju podjedinicu adhezionog molekula, integrina CD18 na membrani leukocita. Odlikuje se odsustvom adhezije fagocita za zid krvnih sudiva i migracije na mesto infekcije. Antineutrofilna antitela mogu biti od koristi u dijagnozi autoimune neutropenije. U toku dalje aktivacije, vezivanje komponenti kasne faze aktivacije je neenzimsko C6, C7, C8 i C9 uz formiranje makromolekularnog atak kompleksa MAC.

HAE se deli na dva oblika. Kako su C3b i C3bi glavni opsonini, obolele osobe imaju sklonost ka rekurentnim piogenim infekcijama uzrokovanim sa S. Bolesnicima sa sistemskom gonokoknom ili recidivnom meningokoknom infekcijom treba odrediti hemoliznu aktivnost komplementa CH Bolesnike sa ovim deficitom neophodno je imunizovati vakcinom protiv meningokoka i primeniti antibiotsku profilaksu.

Dijagnoza se postavlja specijalnim esejima za aktivaciju alternativnog puta komplementa. Hong R. Disorders of T cell system. In: Stiehm ER, urednik. Immunological disorders in infants and children. WB Saunders; Primary immunodeficiency disease: an update. Clin Exp Immunol ; Ballow M. Primary immunodeficiency disorders: antibody deficiency. J All Clin Immunol ; Cunningham-Rundles C, Bodian C. Common variable immunodeficiency: clinical and immunological features of patients. Clin Immunol ; Diagnostic criteria for primary immunodeficiencies.

Clin Immunol ; Genetic, biochemical and clinical features of chronic granulomatous disease. Medicine Baltimore ; Takodje, koja deca zahtevaju primenu antiastmatske terapije, obzirom da Slika 1.

Kada se opstrukcija javi, ona je prekomerna. Ovaj test je lak za izvodjenje i nije neprijatan za dete. Ukoliko se daje kao sprej, daju se po udaha po dozi. Ukoliko je reakcija na beta-2 agoniste dobra, drugi lekovi nisu neophodni.

Potrebno je znati da beta-2 agonisti ne deluju dobro kod veoma blagih bronhoopstrukcija. Ako izostane reakcija na beta-2 agoniste, ili postoji opstrukcija disajnih puteva sekretom ili nema reakcije na ovu grupu lekova down regulacija receptora za beta agoniste.

Njima se mora dati kiseonik, aminofilin i. Antibiotici nisu indikovani u akutnom napadu astme, osim ukoliko postoji pneumonija. Dete od 6 meseci do 5 godina sa dispnejom Slika 2. Profilaksa astme zavisi od fenotipa astme. Posebno je kontroverzna primena inhaliranih steroida u dece sa prolaznim wheezinog.

Trajni oligoartritis 2. Etiologija soJIA je nepoznata. Genetski, ovaj oblik artritisa odlikuje slaba povezanost sa pojedinim alelskim varijantma polimorfizmi gena glavnog kompleksa tkivne histokompatibilnosti GHK klase II. Na slici 1. Sistemsko dejstvo interleukina-1b u sistemskom obliku JIA Slika 2. Vanzglobne manifestacije bolesti su retke.

Slika 3. Artritis proksimalnih interfalangealnih zglobova i Slika 4. Prognoza bolesnika sa oligoartritisom je uglavnom dobra. Za razliku od oligoartritisa, ovi bolesnici ponekad imaju akutni prednji uveitis, koji se odlikuje bolom, lakrimacijom, fotofobijom i hiperemijom konjunktiva.

Etanercept je rekombinantni fuzioni protein koji se sastoji od dva lanca koji sa analogni sa ljudskim TNFreceptorom i koji su povezani sa Fc konstatni region ljudskog IgG1 molekula.

Primena rekombinantnog humanizovanog monoklonskog antitela protiv IL-6 receptora MRA je u preliminarnim studijama pokazala efikasnost kod sistemskog JIA. Pojava SEL tokom puberteta i adolesencije, odnosno ranije od Kod bolesnika sa aktivnim lupusom, ponekad se ispoljavaju limfadenopatija, splenomegalija, perikarditis ili pleuritis.

Infiltracija Slika 8. Kawasakijevoj bolesti Destrukcija medije koronarnih arterija dovodi do slabljenja zida i nastanka aneurizmi. IgG kompleksi su prisutni samo kod bolesnika sa HSP i nefritisom.

Purpura je palpabilna za razliku od petehija kod idiopatske trombocitopenijske purpure. Perforacija creva je retka komplikacija HSP.

Kod malog broja bolesnika Slika 9. Juvenile rheumatoid arthritis. Textbook of Pediatric Rheumatology, 4th ed. Saunders Company, Philadelphia, International league of associations for rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton J Rheumatol ; Systemic lupus erythematodes. Rheum Dis Clin North Am ; Weyland CM, Goronzy J. Meduim and large-vessel vasculitis. N Engl J Med ; Small-vessel vasculitis. Uzroci febrilnog stanja su mnogobrojni.

Crohnova bolest , endokrine bolesti npr. Hipotalamusni termostat reaguje na prisustvo endogenih pirogena interleukin-1, interleukin-6, faktor nekroze tumora, interferon-beta koje produkuju stimulisani leukociti i makrofagi. Reumatske bolesti detinjstva, Kawasakijeva bolest, trovanja, inflamatorne bolesti creva ili maligne bolesti leukemije, limfomi se ponekad ispoljavaju febrilnim sindromom.

Kolonizacija nazofarinksa sa S. Od ukupno 80 serogrupa pneumokoka, oko 20 imaju invazivni potencijal. Definicije sindroma sistemskog inflamatornog odogovora systemic inflammatory response syndrome; skr.

MOF su iznete u tabeli 2. Coli, Salmonella , a od gram-pozitivnih bakterija S. Aktivacija makrofaga dovodi do produkcije proinflamatornih citokina inteleukin-1, interleukin-6, faktor nekroze tumora. Ako hipotenzija perzisitira sa znacima smanjene perfuzije, primenjuju se adrenalin ili noradrenalin. Crohn, tireotoksikoza, ne u potvrdi dijagnoze npr.

Etiologija febrilnog sinvirus. Pojedini antibiotici koji se rutinski primenjuju su veoma bezbedni i imaju visok terapijski indeks. Drugi antibiotici npr. Podela antimikrobne terapije na baktericidne antibiotike i one koji poseduju bakteriostatske mehanizme dejstva nije apsolutna. Indikacije za primenu vankomicina su ozbiljne infekcije uzrokovane gram-pozitivnim bakterijama stafilokok, enterokok, pneumokok za koje postoji opravdana sumnja ili dokaz da nose multiplu rezistenciju na druge antibiotike.

Semisintetski penicilini flukloksacilin, kloksacilin su efikasni u stafilokoknim infekcijama, ako su sojevi stafilokoka senzitivni na meticilin. Kriterijumi za definiciju odraslih bolesnika. Reciidivne bakterijske infekcije sepsa, pneumonija, meningitis, abscesi,. Antiretrovirusna terapija se zasniva na kombinaciji nukleozidnih analoga zidovudin, lamivudin, stavudin , nenukleozidnih inhibitora reverzne transkriptaze nevirapin i inhibitora proteaza nelfinavir, ritonavir, sakvinavir. HIV je fatalna bolest.

Salkova poliovakcina , imunogene komponente bakterija toksoidi, polisaharidi ili produkti dobijeni rekombinantnom tehnologijom npr. HbsAg u HBV vakcini. Procena SZO za I pored toga, i danas svake godine u svetu oko 40 miliona ljudi i dece oboli od pertusisa sa oko smrtnih ishoda. Apsolutna posebna kontraindikacija za primenu kako DTP tako i aDTP je progresivno oboljenje centralnog nervnog sistema.

Oralna polio vakcina OPV, Sabinova vakcina se sastoji od tri tipa atenuisanih poliovirusa 1, 2 i 3. Inaktivisana polio vakcina IPV je danas u upotrebi u razvijenim zemljama. Nosioci HBV su rezervoar infekcije. Nesterilni medicinski instrumenti predstavljaju jedan od glavnih izvora zaraze u zemljama u razvoju. Prirodni tok i ishod infekcije virusom hepatitisa B je prikazan na shemi 1. Majka se Shema 1.

Imunizacija protiv HBV se sprovodi primenom tri doze vakcine. Danas se smatra da primena tri doze vakcine dovodi do nastanka dugotrajnog imuniteta i ne savetuje se revakcinacija HB vakcinom.

Turner TB. The epidemiology, pathogenesis and treatment of the common cold. Semin Pediatr Infect Dis ; 6: Otitis media: principles for judicious use of antimicrobial agents. Jacobs RF. Judicious use of antibiotics for common pediatric respiratory infections. Pediatr Infect Dis J ; Practice guidelines for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis. Clin Infect Dis ; Park JW: Fever without source in children.

Postgraduate Med ; Practice guideline for the management of infants and children 0 to 36 months of age with fever without source. Ann Emerg Med ; Fever of unknown origin. Pediatr Clin North Am ; Pathophysiology of meningococcal meningitis and septicaemia.

Arch Dis Child ; S druge strane, distenzija se javlja i zbog prisustva solidne mase u abdomenu na primer feces, organomegalija, benigni i maligni tumori. Posle inspekcije, lekar izvodi palpaciju abdomena. U dece sa zatvorom treba odrediti da li su palpabilne fekalne mase u kolon sigmoideumu i eventualno u proksimalnijim segmentima debelog creva.

Anemija sa niskim MCV i RDW hipohromija i anizocitoza ukazuju na deficit Fe u sklopu malapsorpcionog sindroma ili inflamatornu bolest creva odnosno nepravilnosti u ishrani. Koncentracija himotripsina i elastaze u stolici je smanjena u egzokrinoj pankreasnoj insuficijenciji.

Kontrastna ispitivanja alimentarnog trakta treba planirati u dogovoru sa radiologom. Potom je bitno odrediti njegovu lokaciju tj. Ehosonografija abdominalnih organa je bitna za dijagnozu akutnog apendicitisa, holelitijazu i kamen u urinarnom traktu, pankreatitis i invaginaciju. CT pregled je indiciran ako se sumnja na intraabdominalni abscess, pankreatitis, Crohn-ovu bolest, bilijarni i urinarni konkrement, invaginaciju i malrotaciju.

Rektalno krvarenje i sumnja na inflamatorne bolesti creva je indikacija za kolonoskopiju. Diferencijalna dijagnoza akutnog abdominalnog bola je prikazana na tabeli 1. Ovo stanje ima veze sa izmenama motiliteta creva.

Diferencijalna dijagnoza rekuretnog abdomnalnog bola je prikazana na tabeli 2. Bolesti CNS-a kao naprimer Tabela 2. Prisutan vertigo, glavobolja, letargija, usporenost deteta i rigidan vrat ukazuju na bolest CNS-a. Bitno je proveriti koje lekove dete koristi. Sekretorna dijareja je prouzrokovana aktivnom enterocitnom sekrecijom vode i elektrolita u lumen creva. Ako je osmotski zjap 50 dijareja je osmotska usled prisustva visoke koncentracije neaosprobovanih materija u stolici.

Ako se dijareja zaustavi, proliv je osmotski. One su veoma tvrde i velikog promera. U diferencijalnoj dijagnozi zatvora prvo treba da se uzme u obzir takozvana habitualna opstipacija. Stolice su po dijametru tanke. Digitalnim pregledom rektuma se konstatuje prazna ampula rektuma osim ako postoji nizak i kratak aganglionarni segment rektuma neposredno iznad anorektalnog spoja. Tada ispitivnja nisu potrebna.

Gastrointestinalno krvarenje U svakoga deteta koje ima hematemezu, hematemezu i melenu ili melenu nepohodna je hitna konsultacija pedijatra. Ako je u stolici prisutna hematinizirana krv, ona dolazi iz tankog creva.

U svakog deteta sa hematemezom indicirana je proksimalna GI endoskopija. U neonatalnoj sepsi u njenoj osnovi je trombocitopenija kada je broj trombocita ispod 50 Potrebno je transfuzijama da se nadoknaditi izgubljenu krvi.

Infuzijama kristaloida i plazme sa dalje stabilizuje cirkulacija. Metodom ezofagusne impedancije se konstatuje ne-kiseli, bilijarni GER. U neke dece povoljan efekat imaju prokinetski lekovi kao cisaprid i metoklopramid. Ona ne spada u genetske defekte. Potrebno je u toku ekspolracije identifikovati TEF i podvezati je. Zato se u drugome aktu radi rekonstruktivna hirurgija ili plastika jednjaka. Zaglavljena strana tela dovode do akutne disfagije i retrosternalnih bolova. To su baze koje dovode do dubokih nekroza tkiva.

Dilatacija se sprovodi endoskopski plasiranim balonima i dilatacijama. Uzrok pilorusne stenoze PS je deficit inhibotornih neuronalnih signala mediranih azot monoksidom NO.

Uzimanje obroka ga umanjuje. U HP negativnih ulkusima primenjuje se omeprazol ili pantoprazol tokom 8 nedelja. Etiologija U periodu izmedju 5. Prema drugoj, tzv. U niskoj distalnoj opstrukciji distenzija je difuzna i zahvata ceo abdomen. Dijagnoza Dijagnoza se postavlja rentgenskim pregledom abdomena. U atreziji creva postoji izrazito smanjen kalibar kolona, tzv. U ovoj etapi embrionalnog razvoja tzv. Laddove bride prelazi preko prednje strane silaznog dela duodenuma i izaziva opstrukciju.

U ovoj situaciji postoje uslovi za nastanak volvulusa sa razvojem akutne intestinalne opstrukcije sa strangulacijom. Ponekad je prisutna distenzija gornjeg dela abdomena. Malrotacija creva sa volvulusom. Irigografija pokazuje cekum u srednjoj liniji ili levom hipohondrijumu, a kolon je lokalizovan uglavnom u levoj polovini abdomena.

Iako nastaju kao posledica IV tipa hipersenzitivnosti, ne javljaju se zajedno. Alergijski proktitis, uz ekcem, spada u najraniju manifestaciju intolerancije proteine kravljeg mleka. Siedman E, Baehler P. Gastrointestinal manifestations of food protein-induced hypersensitivity.

Food and drug allergies. Sampson H, Maloney J. Food allergies. Laktoza se vari u gornjem delu tankog creva pod dejstvom laktaze koja je, kao i ostale oligosaharidaze, vezana za luminalnu membranu enterocita. Nastaje usled mutacije strukturnog gena za laktazu koji je lociran na hromozomu 2q Hereditarni oblik naknadnog gubitka laktazne aktivnosti, tzv. Nastaje usled mutacije na hromozomu 22q Terapija se zasniva na zamena glukoze i galaktoze fruktozom.

Montes RG. Carbohydrate malabsorbtion. Carbohydrete absorbtion and malabsorbtion. Genetically determined disaccharidase deficiency. Revised criteria for diagnosis of coeliac disease. Walker-Smith JA. Celiac disease.

Pediatric gastrointestinal disease. Incidencija CB je u naglom porastu. Faktori hrane tek treba da se odrede. Tada inflamatorni kolitisni proces postaje transmuralni. Ekstraintestinalne manifestacije bolesti su artralgije i artritisi, eritema nodozum i iridociklitis.

Steroid-zavisni oblici UC su indikacija za uvodjenje u terapijsku shemu azathioprina. Mesalazinskim preparatima samo ima mesta u blagim kolitisnim formama CB. Postoji takodje i vrlo prihvatljiva podela na primarni, sekundarni i tercijerni peritonitis. U primarnom peritonitisu izvor infekcije je izvan peritonealne duplje, a infekcija se prenosi na peritoneum hematogeno ili limfogeno. Puls je ubrzan i filiforman. Respiracije su ubrzane i plitke zbog abdominalnog bola. Abdomen je distendiran i difuzno bolno osetljiv na palpaciju.

Peristaltika je oslabljena ili odsutna. Radiografski pregled abdomena otkriva dilataciju tankog creva i kolona. Mogu se javiti i konvulzije. Retki uzrok pankreasne egzokrine insucijencije su Shwachman Diamond-ov sindrom pankreasna egzokrine insuficijencija i neutropenija i Pearson-ov sindrom pankreasna egzokrina insuficijencija, makrocitna anemija, neutropenija i trombocitopenija.

Fekalna eliminacija masti je velika. Komplikacija bolesti je pankreasna pseudocista. Obema metodama se dijagnosticira pseudocista pankreasa. Gubi se egzokrino acinarno tkivo i Langerhansova ostrvca. U odmakloj bolesti evidentni su znaci pankreasne steatoreje i dijabetes. Retko se primenjuje dekompresivna hirurgija pankreasnog duktalnog sistema longitudinalnom pankreatiko-jejunostomijom po Puestowu.

Dijagnoza bilijarne atrezije se postavlja biopsijom jetre i intraoperataivnom holangiografijom. Korektibilne bilijarne atrezije Slika 2. Biopsijski, promene u jetri odgovaraju gigantocelularnom hepatitisu. Bolest se nasledjuje autosomno recesivno. Dijagnoza se postavlja merenjem koncentracija alfa-1 AT u krvi i odredjivanjem njegovog fenotipa. Napredovanje bolesti jetre je veoma sporo. HAV je visoko infektivan i prenosi se feko-oralnim putem.

Prenose se inficiranim derivatima krvi, vertikalno od majke na dete, i seksualnim kontaktom. Infekcija HCV je takodje smanjena striktnom kontrolom krvnih derivata na ovaj virus. Ikterus traje nekoliko sedmica. Oporavak je potpun. Izuzetno bolest ima fulminantan tok.

U prodromalnom stadijumu dominiraju malaksalost, nauseja, anoreksija i artralgije. Pojavom ikterusa prodromi bolesti nestaju. HCV akutni hepatitis ima inkubaciju oko 6 — 7 sedmica.

Sa oporavkom deteta ovi antigeni se u krvi negativiziraju. Dolazi do serokonverzije tj. Ona se javljaju posle 2 meseca od ekspozicije.

U prvom je dete svesno, agitirano i normalnih efleksa. Oralna laktuloza i klizme povoljno deluju na encefalopatiju. Poreban je monitoring intrakranijalnog pritiska. Portna hipertenzija i hipoalbuminemija su urok ascitesa.

Takodje njene posledice su hiperamonijemija i hipoalbuminemija. Encefalopatija je kardinalni znak hepatocelularne insuficijencije. Pneumonija uzrokovana tzv. Rendgenski snimci kod dece sa pneumonijom. Ipak, hemokulture bi trebalo uzeti u sve hospitalizovane dece kod koje se sumnja na bakterijsku pneumoniju. Tabela 6. Glavna indikacija za prijem deteta sa pneumonijom u bolnicu je hipoksemija.

Palpiranje arterijskih pulseva na svim ekstremitetima sastavni je i obavezni deo fizikalnog pregleda svakog deteta bez obzira na uzrast. Radijalne i femoralne pulseve na desnoj odnosno levoj strani tela treba uvek palpirati istovremeno. Normalno, femoralni puls se javlja za nijansu ranije od radijalnog.

Slabije palpabilni ili odsutni femoralni pulsevi ukazuju na postojanje koarktacije aorte. Kvalitet pulsa Slika 2. Evaluation of the pediatric patient with a heart murmur.

Ped Clin N Am ; Preuzeto iz Pelech AN. Dijastolni trilovi se ponekad palpiraju u prisustvu stenoze atrio-ventrikularnih zalistaka. Pelech AN. Bernstein D. Evaluation of the Cardiovascular sistem. Brook M. History and physical examination. In: Hoffman J. Iako se u skoro svim pedijatrijskim knjigama opisuju uz kardovaskularne bolesti, prekordijalne tegobe kod dece su izuzetno retko uzrokovane oboljenjem srca Tabela 3. Tabela 3. Ponekad se preTabela 5. Gubitak posturalnog tonusa dovodi do pada deteta koji je obavezni pratilac sinkope.

Pojedina deca opisuju i kratkotrajan bol u trbuhu, kao i kratkotrajnu drhtavicu. Mali venski priliv uzrokuje i smanjenje udarnog volumena, pa je i protok krvi kroz velike arterijske sudove mali. Ovi se napadi zovu i afektivni respiratorni cerebralni napadi. Kardigene sinkope Ove krize svesti su posledica naglog smanjenja minutnog volumena koji je uzrokovano bolestima srca - kardiogene sinkope. Presinkope i sinkope kod dece sa bradiaritmijama su apsolutne indikacije za ugradnju pejsmejkera.

Funkcionalno ispitivanje ortostatski test se obavlja samo kod recidivantnih kriza svesti nejasne etiologije. Ne retko se USM kombinuju sa major anomalijama na drugim sistemima organa. Danas je poznato da je etiologija USM genetske prirode. Na slici 4 je prikazan shematski prikaz izgleda normalnog srca. Posledi no,. Li na i socijalna istorija: Dijana je bila jedinica. Opisala je svoju majku kao toplu osobu, i veoma zabrinutu oko erkinog obrazovanja i budu nosti.

Na ovaj na in, ona nije imala mogu nost da stekne prijatelje. Dozvolili su joj da ima de ka mada veza nije bila intenzivna , ali su mogli da se vi aju isklju ivo kod njene ku e, nekoliko sati u toku popodneva. Nakon upisa na medicinski fakultet, Dijana se otselila u drugi grad.

Tokom prve godine studija imala je 18 godina roditelji su je redovno pose ivali. Nisu joj dozvoljavali da ostane u studentskom domu sa svojim kolegama, ve su joj iznajmili stan, kako bi mogla da u i na miru i ne bude uznemiravana od strane drugih. Ven ali su se u toku slede e godine. Ostali su u istom gradu u kom je ona diplomirala.

Godinu dana nakon toga dobili su sina. Tako e, te godine je ona krenula na doktorske studije. Paralelno sa tokom psihoterapije, Dajana je nastavila da koristi xanax koji joj je prepisao psihijatar. Asertivna komunikacija podrazumeva odlu no, uvremenjeno, ali i obzirno komuniciranje sopstvenih misli i ose anja povodom nekog nesporazuma sa drugom osobom.

Na emotivnom nivou, ose ala se anksiozno i nefokusirano na itanje i u enje, i ose ala se kao da bi isko ila iz svoje radne stolice. Prethodni simptomi bi postajali sve intenzivniji javlja se panika povodom panike, kao sekundarni emocionalni problem i svet joj je izgledao udan, nepoznat i nerealisti an ose anje derealizacije. Slede a tipi na situacija se odnosi na slede i napad panike: dok je istila svoj stan, primetila je da joj srce ja e lupa.

U slede ih nekoliko minuta, razvila je napad panike sa jakim lupanjem srca, drhtavicom i bolom u grudima. U tre oj situaciji pripremala je papire za kongres. Strahovi su ovog puta bili ja i. Ciljevi tretmana: 1. A-B-C terapijski model je model po kome emo prikazati Dijanin slu aj. A aktiviraju i doga aj — za prvi pani ni napad predstavlja set anksioznih misli kojima je samu sebe uznemirila. To su bile automatske misli.

Ona je ovo lupanje srca povezala sa lupanjem srca koje je nastalo kao posledica panike u prvom napadu i svojim mislima po ela da izaziva naredni napad panike.

Strah je narastao do te mere da doktor nije uspeo da je ubedi da je fizi ki zdrava. Sada, kada smo pobrojali sve aktiviraju e doga aje, otkrili i razlu ili automatske iracionalne misli, i videli na koji na an one stvaraju paniku, potrebno je klijentkinji ponuditi i set racionalnih misli kao alternativu.

Ukoliko nema anksioznih misli da pokrenu ove fizi ke manifestacije, panika e izostati. Zatim je usledila modifikacija straha od napada panike, jer je strah od napada panike, u stvari, predstavljao sekundarni emocionalni problem klijentkinje.

Anksioznost nije kraj sveta, i niko ne e umreti od nje! Dakle, nije dovoljno da samo shvatite da usled anksioznosti ne ete umreti i da to jednom sebi ponovite. Retki uspevaju iz prvog puta. To zna i da ne ulazite odmah u situacije za koje verujete da e okinuti anksioznost koja e vas preplaviti i, tako e, da ne dajete sebi prelake zadatke. Postupno u enje je najbolje u enje. Se ate se da smo na prethodnim stranicama opisali kvalitet anksioznih misli.

Jedan od zadataka bi bio da u toku nedelju dana sebe inite anksioznim na prethodno opisan na in u odre enim vremenskim intervalima. Nije bila u stanju da prepozna nijedan od sopstvenih kvaliteta, a postala je dovoljno uznemirena da uvidi da neki i dalje postoje. Igranje uloga. Me utim i bliske osobe mogu da vam pomognu da zamislite situaciju oko koje sebe inite anksioznim i, poput glumaca, odigrate do kojih bi ishoda moglo do i.

Ali, kako se svi razlikujemo, ipak je najbolje na i individualni ritam. Ali, ove tehnike koje vam ovde prezentujemo podrazumevaju da su pojedinci spremni, ne samo da uvide svoja iracionalna uverenja, ne samo da ih zamene setom racionalnih uverenja, ve da uporno i. To su, za nas, postulati koje ne treba ni da dokazujemo. Ali, one postoje, jake su, i javljaju se automatski. Tehnika koju ovde nudimo je, u stvari, tehnika koja omogu ava da se instalira novi sistem uverenja i, kada se instalira, da to bude u injeno na takav na in da nam donosi zadovoljstvo.

Nagrade mogu da dolaze od drugih i to je jedan na in vaspitanja dece. I tako, ponavljanim nagra ivanjem, stvaraju se ponovljena pozitivna ose anja koja se vezuju za radnju koja je prethodno donosila neprijatnost.

Me utim, ovde ne pri amo o fizi koj kazni, niti je mogu e da bi kazna koju biste sami sebi prepisali u odraslom dobu mogla da vam naudi. Obe ajte da ete, ako ne ispunite zadatak, sebe kazniti na odre en na in.

Na primer, poklanjanjem dragog komada ode e crvenom krstu! Ukoliko ne ispunite zadatak, bi ete iznenadjeni koliko ete biti motivisani slede u put da se istog latite kada postavite iste uslove.

Svi mi imamo tendenciju i da budemo racionalni, i da budemo iracionalni, i ne postoji sto posto racionalan ovek, pa to ni vi ne ete postati. Dakle, odmah odustanite od takvih nerealisti nih ciljeva.

To je jedna velika istina. Da li od toga ima koristi? Da, ima, izbegavamo mesto na kojima mislimo da. Ali, koliko je cena koju pla amo za to? Sve je to ta no. Ako bi sama, i bez pomo i str njaka, razmislila o na inu na koji misli, mogla bi da shvati da ima iracionalna uverenja.

Na taj. On bi da odmah i lako odstrani bol. Depresivna osoba je, na primer, ekpert za pravljenje depresije. Ni jedan. Na taj proces je usmerena O. Ona je, na neki na in, prijatelj, koliko god to udno zvu alo. Ako je iskoristimo, natera e nas da se razvijamo i postanemo kompetentniji. Da vidimo koje su to neophodne emotivne alatke. O kakvim sposobnostima emo govoriti? Psihoterapija nije proces u kojem se razvija govor, niti pam enje, niti se, u klasi nom smislu, radi na kognitivnom razvoju.

Ljudi se psihoterapeutima uglavnom javljaju zbog emotivnih problema koji, u odre enoj meri, uti u i na njihovo kognitivno funkcionisanje kao i na njihovu volju. Konstantnost objekta je prva bazi na emotivna sposobnost o kojoj emo govoriti. Prvo emo razjasniti pojam. Pod pojmom objekt psihoanaliti ari podrazumevaju. Osoba koja ose a je subjekt. Objektni odnos je odnos sa drugom osobom. Nismo zavisni od njegove fizi ke prisutnosti.

Prema radu, na primer. Zapravo, sposobnost konstantnosti objekta u sebi nosi i jednu drugu sposobnost-celovitost objekta. Intimnost predstavlja rizik da ih drugi proguta, dok rastavljenost zna i osudu na usamljenost. Ovo dovodi do razli itih kompromisa. Osobe sa grani nom organizacijom li nosti, na primer, stalno e se kretati napred-nazad, idealizovati nekoga, pa se razo aravati i mrzeti, prave i tako stalni dramati ni haos promena.

Podigao je, uneo u ku u i napravio joj mali dom od kutije. Gospodin G. Uporno je dozivao i, nakon nekog vremena, u odsustvu bilo kakvog odgovora, po eo je da se ose a odba eno i ljuto. Ova ose anja su prerasla u bes. Kasnije ga je javljanje svesti o tome da je 'po inio ubistvo' zaustavilo. Kao Dr. Paranoidne osobe se fokusiraju na prepreke koje stoje na putu ostvarenja ove fantazije.

Grani ni e freneti no tragati za ostvarenjem kroz zanesenosti, zaljubljivanja, perverznu seksualnost i droge. Sve one su konstantno u potrazi. Klijentkinja M. Pojavljuju se iznenadno, bez nekih njoj vidljivih razloga, ponekada i u toku no i-probudi se iz sna u stanju panike. Njeni problemi, zapravo, nisu po eli sa napadima panike. Njena majka je, tako e, imala napade panike koji su trajali negde od njene tre e do desete godine.

Kasnije, u toku terapije, saznajem da je mokrila u krevet do sedmog razreda. U adolescenciji su se socijalne fobije nastavile. Bolje da ne ulazi u to. U devetnaestoj godini, pod sugestijom majke, odlazi kod terapeutkinje kod koje je i majka ranije odlazila.

Ose a se sigurnijom i punom nekog elana. Ne shvata kako je ranije mogla da bude tako. Veza tako traje nekih godinu i po dana. U tom periodu morala je da upozna svog momka. Nije moglo sve biti idealno i super. Da ih spoji u jednu sliku. Da ga voli i pored mana. Tada je uhvatio strah. Me utim, potreba je rasla. Njen mladi je bio parcijalni dobar objekt kao i terapeutkinja kod koje je odlazila pre te veze , idealizovana figura, i ni eg negativnog nije bilo u njemu, u njoj, u njihovom odnosu.

Od mladi a je sada nije odvajala socijalna fobija, ve napadi panike. Da li e je on ostaviti kad sazna da ima pani ne napade? Da li to onda zna i da je ona bezvredna a on je kriterijum njene vrednosti? To se, naravno, i desilo. U svojoj panici da ne bude ostavljena inila je sve da bude ostavljena. Rado bi menjala pani ne napade za socijalnu fobiju. Zapravo, kad je pustila potrebu da se razvije, a nije imala adekvatan mehanizam da je zadovolji. Idealizacija nije adekvatan mehanizam za zadovoljavanje potrebe da se voli i bude voljen.

Dete koje je pretrpelo narcisti ku povredu shvata da nije tako sposobno i mo no , regradira u nadi da e ponovo na i simbiotsko jedinstvo sa majkom. Nakon napada panike i prekida veze, M. Kada se M. I tako oko dve godine. Zatim dolazi na terapiju kod mene. Rekao sam joj da ne znam koliko e terapija trajati, ali da verujem da mogu da joj pomognem. Terapija je trajala dve godine. Njega je, na neki na in, nastavila da idealizuje, a sebe da potpuno obezvre uje.

Kad god bi joj bilo bolje, kao da je sledila kazna-napad panike. Imala je iznajmljeni stan znak samostalnosti , ali je svakog vikenda, a esto i preko nedelje, odlazila da spava kod roditelja jer se tamo ose ala sigurnijom potreba za simbiozom, vra anjem Ovu vrstu pani nih napada bismo mogli povezati sa separacionom.

U slu aju pani nih napada kod osoba koje nisu razvile konstantnost objekta terapijski pristup se bazira na odnosu, na razvoju konstantnosti objekta. Terapeut mora biti konstantan, razumevaju i, empati an objekt.

Napadi panike se prore uju, zatim potpuno prestaju. Dogovaramo se da proredimo sastanke. Tema sastanaka prestaju da budu njeni strahovi i panike. Ti procesi su mogu i uz razvoj slede ih bazi nih emotivnih sposobnosti o kojima emo govoriti-toleranciji na ambivalenciju i frustraciju. Neutralizacija nije potiskivanje instikata.

Kada do e do transformacije energije upetljane u konflikt u neutralizovanu energiju, dolazi do promene u funkciji. Funkcija postaje autonomna i automatizovana. Osoba ije se kognitivne funkcije napajaju neneutralizovanim energijom ima iskrivljenu sliku stvarnosti. To ne zna i da je racionalna, realna osoba, bez energije, da je potisnula svoje instikte ili ih ugasila, da je aseksualna ili da nema potrebnu agresivnost.

Neutralizacija je osnovo i za sposobnost koju psihoanaliti ari nazivaju sinteti ka funkcija ega. Me utim, u koliko je sposobnost neutralizacije dublje uzdrmana, racionalni pristup ne e biti od velike pomo i.

Kako im, u takvim stanjima, pomo i? U tim emisijama mogli su se, konkretno i vidljivo, pratiti upravo procesi o kojima govorimo. Neke rasu su agresivne, druge dobro udne, neki su smireni, drugi hiperaktivni Razlike u sposobnosti za neutralizaciju da smire situaciju, da budu pribrani, razumni Pa, na neki na in, to rade i dobri psihoterapeuti Sposobnost neutralizacije se u i od osoba pored kojih odrastamo.

Najpe od majke, u najranijim uzrastima. Uvek se prvo polazi od vlasnika, od njihove sposobnosti da balansiraju svoj um. Od njihove sposobnosti za neutralizaciju. Nedostatak ove sposbnosti, u velikoj meri, ometa razvoj kasnijih sposobnosti o kojima emo govoriti-sposobnost za toleranciju ambivalencije i frustracije.

Primer 3. Klijentikinja Z. Pod lekovima se ose a sigurnije da ne e dobiti napad panike, ali se javlja drugi problem. Odlu uje da krene na psihoterapiju i odpo inje rad sa mnom. U po etku ne povezuje pani ne napade sa poslom. Sa druge strane, veoma je ambivalentna prema toj vrsti posla.

Realno ima takve mogu nosti. Kroz razgovore o tim pitanjima dolazimo na drugi teren, teren sa kojega su njena ose anja i konflikti preneti na posao.

Njen odnos sa majkom. Pojavljuju joj se prisilne misli ispunjene agresivnim slikama prema majci i bratu. Ili, dok pere sudove, ima sliku kako to treba da. Svaka agresija je uznemirava. I na poslu, pomisao da bi ona mogla da bude agresivna prema zaposlenima koji su njoj podre eni je jako uznemirava i tada strepi od napada panike. Ako se misli otrgnu kontroli, onda zna i da sam lud-da sam u inio zlo in.

Zbog ega je ona bila ljuta u njenoj glavi ubla ki besna na majku i brata? Sigurno i dosadno. Za svoju nesposobnost da preuzme rizik i da odlu uje nesvesno je okrivljivala majku i brata. Njen otac je umro kada je imala 10 godina. O evu familiju Z.

Kako se, u takvoj situaciji, naljutiti na majku? To je, za nju, nesvesno zna ilo ubiti je. Ona nije smela da oseti agresivnost, niti je smela da izazove agresivnost. Zapravo, nije mogla da razvije sposobnost tolerancije na ambivalenciju o kojoj emo malo kasnije govoriti , sposobnost da prihvati, obradi, podnese opre na ose anja prema drugoj osobi. Kada bi se takva ose anja pojavila u odnosu na majku, brata, direktorku, posao, kolege Neneutralisana agresija je prelpavljivala njen ego ine i ga iracionalnim.

O ekivala je katastrofe u situacijama u kojima nije bilo ni ega katastrofi nog. Time je sebe ubacivala u pani na stanja. Terapijski rad je trajao oko godinu i po dana sa povremenim prekidima od nekoliko meseci. Panika je prestala da joj bude potrebna kao odbrana od toga kao manje zlo. Sposobnost tolerisanja koegzistencije ambivalentnih ose anja je jedna od najbitnijih sposobnosti koje razdvajaju normalnost i patologiju.

Prethodnici ambivalencije se mogu videti u analizi dece. Prvi pokazuje sukcesivnu ekspresiju dve strane ambivalencije prvo ljubav, pa agresija Dva specifi na oblika odbrane su izgleda posebno povezana sa konfliktom ambivalencije.

On se esto ispoljava kao preterana briga za sigurnost i dobrobit voljene osobe. Ta pojava nam je dobro poznata iz analize opsesivnih osoba. Mla em detetu to nije mogu e jer je zavisno i nema ve i broj dostupnih kanala rastere enja.

U radu sa osobama koje imaju napade panike. Pani ni napadi, zapravo, izbijaju kada ta druga strana medalje po inje da probija kroz nesvesne odbrambene barijere. Nije nam sve na dohvat ruke, nisu nam sve potrebe brzo i lako zadovoljene. Ljudi to podnose na razli ite na ine. Neki su otporniji, bolje podnose nezadovoljenje svojih potreba od drugih. Zapravo, toleranciji na frustraciju se u imo od malih nogu. Na odre enim uzrastima kod deteta su dominantne razli ite razvojne potrebe.

Tolerancija na frustracije i mehanizmi odbrane. Kako ovo nije mogu e, jedini ishod je negiranje ove imanente ljudske potrebe. Ako ovaj mehanizam odbrane uspeva, ne e do i do pani nog napada.